Abraham Harold Maslow (1902.-1970.) američki je psiholog i sveučilišni profesor poznat po svojoj teoriji hijerarhije ljudskih potreba. Kao psiholog, Maslow je naglašavao potrebu da se čovjeka promatra kroz njegove pozitivne kvalitete, umjesto da se analiziraju samo njegove negativne strane i tendencije. Drugim riječima, bio je protiv toga da psihologija analizira čovjeka tek kada on na neki način zastrani.

Maslow je bio humanistički psiholog i postavio je hijerarhiju potreba te je ljestvicu potreba podijelio na:

D potrebe – potrebe nedostatka. To su: fiziološke potrebe i potrebe za sigurnošću

B potrebe – metapotrebe ili motivi rasta (kvazi potrebe). To su: potreba za pripadanjem ljubavlju, potrebe samopoštovanja, potreba samoaktualizacije i potreba transcendencije (nadilaženja sebe).

Što su neke potrebe na nižoj razini to su sličnije kod različitih ljudi. Najveće su razlike u potrebama između pojedinaca na najvišim razinama u hijerarhiji. Osim toga potrebe koje su na višim razinama u hijerarhiji su više ljudske potrebe, a manje životinjske, one su karakteristične za ljudsku vrstu.

Fiziološke potrebe organizma (primarne biološke potrebe) – To su najvažnije, najosnovnije i najjače potrebe čovjeka. Nezadovoljavanje tih potreba dovodi do smrti organizma. Ako jedna od ovih potreba nije zadovoljena ove ostale ne mogu funkcionirati. To su: potreba za hranom, vodom, kisikom, spavanjem (sanjanjem), potreba za seksualnošću (opstanak vrste), zaštita od ekstremnih temperatura i potreba za izlučivanjem.

Potreba za sigurnošću – temeljna psihološka potreba. To je potreba za stalnošću, redom, poretkom, strukturom i potrebe za predvidljivošću događaja u bližoj ili daljnjoj budućnosti. Kad su zadovoljene ove prve dvije potrebe, onda dolazi do zadovoljavanja ostalih potreba.

Potreba za pripadanjem i ljubavlju – Privrženost, odanost i ljubav stvara odnos s drugim ljudima.

Potreba za poštovanjem i samopoštovanjem – traži da se pojedinac zna nositi s poteškoćama i da ih rješava. Samopoštovanje treba razlikovati od oholosti gdje se čovjek vidi u boljem svijetlu nego stoje. Sliku o sebi stvaramo na temelju onoga što nam drugi kažu.

Potreba za samoostvarenjem/ samoaktualizacijom – Samoostvarene osobe su one osobe koje su postale sve ono što su mogle postati. Mi smo bića koja su uvijek u nastajanju. Pojedinac koji je postigao samoaktualizaciju ostvario je i iskoristio sve svoje kapacitete, potencijalnosti i talente. Iskrenost prema sebi je za kompletni razvoj pojedinca, a neiskrenost prema sebi je pravo otuđenje čovjeka

Potreba za samonadilaženjem (transcendencijom) – Ovu je potrebu Maslow nadodao pred samu svoju smrt kad se već naziru obrisi transpersonalne psihologije kojoj je on također jedan od začetnika i osnivača.

Princip homeostaze je princip po kome je najvažnija ravnoteža između potreba. Nju čine 4 momenta: potreba, instrumentalno ponašanje, cilj i olakšanje. To je takozvani motivacijski ciklus. Cijeli životni ciklus se sastoji od stalnog narušavanja i uspostavljanja ove ravnoteže.

TEST:

Rangirajte sljedeće stupce prema redoslijedu vlastitih potreba pri čemu je na vrhu 1, kao najbitnije u Vašem životu, a 8 na dnu kao najmanje bitno u vašem životu!

A: Uspješan sam u životu i poslu i drugi me kao takvog i doživljavaju. Zadovoljan sam svojom ulogom i odgovornostima koje imam u životu, poslom, statusom i ugledom te sa svojim stupnjem samopouzdanja.

B: Dio sam obitelji koja me voli. Imam dobre odnose s prijateljima i kolegama – prihvaćaju me upravo takvim kakav jesam.

C: Iznad apsolutno svega aktivno tražim ljepotu, formu i balans u svemu što me okružuje. Moj interes u ljepotu kulture i umjetnosti centralan je u mom životu.

D: Moj cilj je znanje o sebi i prosvjetljenje. Najvažnija stvar je realizacija mojih osobnih potencijala. Volim i tražim maksimum iskustava.

E: Uglavnom se osjećam sigurno i zaštićeno – u poslu, doma, etc. Ništa me ne ugrožava. Moj život ima rutinu i strukturu – dugi periodi nekontrolirajućeg kaosa rijetki su ili uopće ne postoje u mom životu.

F: Najvažnije mi je pomoći drugima kako bi postigli svoj ultimativni potencijal, ma štogod to bilo, nekad čak na moju vlastitu štetu.

G: Neovisno o dijetama i osobnom izboru nikad ne gladujem zbog manjka hrane, novaca i sl. Imam krov nad glavom i ne brinem o egzistencijalnim tegobama.

H: Unaprijediti svjesnost o sebi mi je jedan od glavnih prioriteta. Težim znanju i stalnom otkrivanju značenja stvari.

Značenje:

Interpretacija

  1. Biološke ili fiziološke potrebe G
  2. Potrebe za sigurnošću E
  3. Potrebe za pripadanjem i tim da si voljen/a B
  4. Potrebe za samopoštovanjem A
  5. Kognitivne potrebe H
  6. Potrebe Estetike C
  7. Samo- aktualizacijske potrebe D
  8. Transcendentalne potrebe F

Prema Humanistima je najbitnija potreba za samoaktualizacijom isamopoštovanjem. Čovjek treba težiti prema tome da su mu to prioritetne potrebe.